ระบบงานต่างๆ

ระบบบุคคลากร
user.png
ระบบบุคคลากร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

ระบบบันทึกการแจ้งซ่อม
repair.png
ระบบบันทึกการแจ้งซ่อม
แจ้งและติดตามงานซ่อม

ระบบเจ้าหนี้
cheque.png
ระบบเจ้าหนี้
สำหรับลงทะเบียนเจ้าหน้

ระบบทะเบียนประชุม/อบรม
meeting.png
ระบบทะเบียนประชุม/อบรม
สำหรับลงข้อมูลการไปประชุม

ระบบจองห้องประชุม
reserve.png
ระบบจองห้องประชุม
จองห้องประชุมล่วงหน้า

ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน
work_time.png
ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน
เช็ควันลา และวันที่มาทำงาน

ระบบจองยานพาหนะ
car.png
ระบบจองยานพาหนะ
จองยานพหนะล่วงหน้า

ระบบเงินเดือน
salary.png
ระบบเงินเดือน
ตรวจสอบเงินเดือน

ระบบครุภัณฑ์
computer.png
ระบบครุภัณฑ์
จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ต่างๆ

ระบบงานสารบรรณ
document.png
ระบบงานสารบรรณ
หนังสือเวียน ภายในและภายนอก

อีเมลล์หน่วยงาน
email.png
อีเมลล์หน่วยงาน
อีเมลล์สำหรับเจ้าหน้าที่

ตรวจสุขภาพประจำปี
hc.png
ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี

ระบบตรวจสอบเซิฟเวอร์
rep_check.png
ระบบตรวจสอบเซิฟเวอร์
ระบบตรวจสอบการทำงานเซิฟเวอร์ HOSxP