โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข้อมูลข่าวสารของราชการ

หัวข้อเรื่อง : กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้

เนื้อหา : กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๘)แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

วันที่ประกาศ : 4 มกราคม 2561

เข้าชม : 927 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด