รายการจองห้องประชุม


ประจำวันที่ 20 กันยายน 2562

ห้องประชุมพีระ
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
จัดโต๊ะ
รายการโสต
ทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
13:00 น.
-
16:00 น.
ประสานงาน รพ.สต หน่วยงานแพทย์ 21 คน วีระยุทธ อมตเวทย์ จัดเรียงแถว - ไมโครโฟน
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
- เครื่องฉายวีดีทัศน์


ห้องประชุม HA
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
จัดโต๊ะ
รายการโสต
ทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
14:00 น.
-
16:00 น.
ประชุม PCT PCT 10 คน จุฬลัศ จิตต์ต่างวงศ์ จัดเรียงแถว


ห้องประชุมตึกพิเศษ ชั้น2
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จอง
จัดโต๊ะ
รายการโสต
ทัศนูปกรณ์
งานถ่ายภาพ
แก้ไข
ลบ
ไม่มีข้อมูลการจอง