โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เนื้อหา : ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน 1,690,000.00บาท (หนึึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

วันที่ประกาศ : 25 เมษายน 2565

เข้าชม : 47 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด