ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1631 EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA 452 17 มิถุนายน 2563
1642 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ITA 426 31 มีนาคม 2563
1641 โครงสร้างหน่วยงาน ITA 420 31 มีนาคม 2563
1639 มาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA 419 31 มีนาคม 2563
1636 EB 11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ITA 425 31 มีนาคม 2563
1632 EB 9 ITA 456 17 มีนาคม 2563
1647 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ITA 417 28 กุมภาพันธ์ 2563
1646 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ITA 447 28 กุมภาพันธ์ 2563
1645 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ITA 408 28 กุมภาพันธ์ 2563
1644 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ ITA 409 28 กุมภาพันธ์ 2563
1643 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ITA 453 28 กุมภาพันธ์ 2563
1640 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ความเสี่ยง ITA 429 28 กุมภาพันธ์ 2563
1638 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ITA 416 28 กุมภาพันธ์ 2563
1637 กรอบแนวทางบริหารผลการปฏิบัติงาน ITA 423 28 กุมภาพันธ์ 2563
2288 แบบฟอมร์ขออนุญาตเผยแพร่ EB 6 ITA 173 30 พฤศจิกายน 542