ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
2389 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีมนำ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 43 20 ตุลาคม 2564
2388 คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ FA คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 33 20 ตุลาคม 2564
2387 คณะกรรมการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 36 20 ตุลาคม 2564
2385 คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก PCT คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 35 20 ตุลาคม 2564
2384 คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ENV คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 38 20 ตุลาคม 2564
2383 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด PTC คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 38 20 ตุลาคม 2564
2382 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 41 20 ตุลาคม 2564
2340 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ปี 2564 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 41 1 ตุลาคม 2564
2225 คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 113 13 กรกฎาคม 2564
2188 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 175 18 มิถุนายน 2564
2083 คำสั่ง คปสอ. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ รพ.สต คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 172 23 มีนาคม 2564
2062 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รองผู้อำนวยการ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 317 9 มีนาคม 2564
2045 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 328 19 กุมภาพันธ์ 2564
2002 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 261 19 มกราคม 2564
1967 กรรมการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 235 25 ธันวาคม 2563