ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
3478 คณะอนุกรรมการดำเนินงานดูแลผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 99 4 กรกฎาคม 2566
3496 คณะอนุกรมการพัฒนางานสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 87 12 มิถุนายน 2566
3392 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สถานที่ทำงานน่าอยู่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 111 31 พฤษภาคม 2566
3127 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 201 8 กุมภาพันธ์ 2566
3017 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 197 10 มกราคม 2566
3016 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 167 10 มกราคม 2566
3015 คณะกรรมการดำเนินงาน Green _ Clean Hospital คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 233 10 มกราคม 2566
3014 คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 170 10 มกราคม 2566
3013 คณะกรรมการบริหารและทรัพยากรบุคคล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 181 10 มกราคม 2566
3012 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 204 10 มกราคม 2566
3010 คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 176 10 มกราคม 2566
3008 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีมนำ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 169 10 มกราคม 2566
3007 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 186 10 มกราคม 2566
3006 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 180 10 มกราคม 2566
3005 คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 196 10 มกราคม 2566