ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
2649 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2565 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 9 6 พฤษภาคม 2565
2635 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 46 25 เมษายน 2565
2636 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 34 22 เมษายน 2565
2634 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 29 22 เมษายน 2565
2631 ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 39 18 เมษายน 2565
2630 ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 44 18 เมษายน 2565
2643 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านพุดหง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 17 11 เมษายน 2565
2642 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม. รพ.สต.บ้านถลุงทอง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 11 เมษายน 2565
2637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 11 เมษายน 2565
2647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 7 5 เมษายน 2565
2648 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2565 (ห้องยา) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 1 เมษายน 2565
2609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 35 31 มีนาคม 2565
2596 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2565 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 48 25 มีนาคม 2565
2629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 25 23 มีนาคม 2565
2632 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานพร้อมทาสี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระพัง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 22 มีนาคม 2565