ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1885 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข่าวรับสมัครงาน 7 22 ตุลาคม 2563
1873 ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 50 16 ตุลาคม 2563
1872 ประกาศรับสมัครเพื่อสรราและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ข่าวรับสมัครงาน 42 16 ตุลาคม 2563
1871 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัตืหน้าที่รองผู้อำนวยการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 9 16 ตุลาคม 2563
1870 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก(MCH BOARD) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 6 6 ตุลาคม 2563
1869 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 7 6 ตุลาคม 2563
1868 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 6 ตุลาคม 2563
1867 แต่งตั่งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 9 6 ตุลาคม 2563
1866 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการเก็บ การขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 6 6 ตุลาคม 2563
1864 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 9 6 ตุลาคม 2563
1863 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีมนำ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 16 6 ตุลาคม 2563
1862 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดตู้รับบริจาค คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 7 6 ตุลาคม 2563
1860 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ (Fcillitator) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 11 6 ตุลาคม 2563
1859 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 7 6 ตุลาคม 2563
1858 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 8 6 ตุลาคม 2563