ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 29 11 กันยายน 2563
1814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์(NST) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 10 กันยายน 2563
1813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 10 กันยายน 2563
1789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 36 10 กันยายน 2563
1786 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2563 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 37 10 กันยายน 2563
1822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจ(AED) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 8 กันยายน 2563
1826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 12 3 กันยายน 2563
1811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 3 กันยายน 2563
1807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 3 กันยายน 2563
1840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อม ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5 2 กันยายน 2563
1808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 2 กันยายน 2563
1806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 33 2 กันยายน 2563
1796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 28 1 กันยายน 2563
1795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 1 กันยายน 2563
1794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน กน-1395 นศ. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 31 1 กันยายน 2563