ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1920 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนางานสาธารณสุข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 208 30 พฤศจิกายน 2563
1871 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัตืหน้าที่รองผู้อำนวยการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 352 16 ตุลาคม 2563
1870 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก(MCH BOARD) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 330 6 ตุลาคม 2563
1869 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 236 6 ตุลาคม 2563
1868 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 256 6 ตุลาคม 2563
1867 แต่งตั่งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 261 6 ตุลาคม 2563
1866 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการเก็บ การขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 206 6 ตุลาคม 2563
1864 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 237 6 ตุลาคม 2563
1863 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีมนำ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 288 6 ตุลาคม 2563
1862 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดตู้รับบริจาค คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 244 6 ตุลาคม 2563
1860 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ (Fcillitator) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 221 6 ตุลาคม 2563
1859 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 218 6 ตุลาคม 2563
1858 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 236 6 ตุลาคม 2563
1857 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 312 6 ตุลาคม 2563
1856 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 289 6 ตุลาคม 2563