ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
2389 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีมนำ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 6 20 ตุลาคม 2564
2388 คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ FA คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 7 20 ตุลาคม 2564
2387 คณะกรรมการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 20 ตุลาคม 2564
2385 คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก PCT คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 20 ตุลาคม 2564
2384 คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ENV คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 6 20 ตุลาคม 2564
2383 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด PTC คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 6 20 ตุลาคม 2564
2382 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 6 20 ตุลาคม 2564
2340 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ปี 2564 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 20 1 ตุลาคม 2564
2225 คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 89 13 กรกฎาคม 2564
2188 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 140 18 มิถุนายน 2564
2083 คำสั่ง คปสอ. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ รพ.สต คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 157 23 มีนาคม 2564
2062 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รองผู้อำนวยการ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 280 9 มีนาคม 2564
2045 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 283 19 กุมภาพันธ์ 2564
2002 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 230 19 มกราคม 2564
1967 กรรมการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 218 25 ธันวาคม 2563