องค์กรนำด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อคนร่อนพิบูลย์

นายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
แผนการจัดซื้อวัสดุโครงการ
แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน)
แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
แผนการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
แผนการจัดซื้อวัสดุปะปา
แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
แผนการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค
แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน-ค่าเสื่อม)

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
แผนการจัดซื้อวัสดุโครงการ
แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน)
แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
แผนการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
แผนการจัดซื้อวัสดุปะปา
แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
แผนการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค
แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน-ค่าเสื่อม)

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 17,435,618.90 บาท
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,992,541.70 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 2,528,804.65 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 506,870 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน) 525,000.00 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 279,600.00 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม 1,095,744.97 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 446,310.00 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 394,370.00 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 394,907.00 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุประปา 266,841.00 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 894,277.80 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค 74,416.00 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 767,226.02 บาท
กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม 183,798.33 บาท
งานโภชนศาสตร์ ซักฟอก 235,200.00 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ 38,245.00 บาท
วัสดุแผนงานโครงการ 10,790.00 บาท

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 17,584,569.09 บาท
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,859,985.97 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 6,506,597.00 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 640,000.00 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน) 495,470.00 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 279,600.00 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม 792,203.73 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 283,071.00 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคและวัสดุเชื้อเพลิง 179,200.00 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 391,765.00 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 391,097.00 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุประปา 278,216.00 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 992,024.00 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค 220,548.40 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 952,517.43 บาท
กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม 183,798.33 บาท
งานโภชนศาสตร์ ซักฟอก 235,200.00 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ 34,570.00 บาท
วัสดุแผนงานโครงการ 10,790.00 บาท
แผนวัสดุโฆษณาและเผยแพร่73,612.00 บาท

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 15,151,950.98 บาท
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,207,374.11 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 2,536,291.25 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 359,325.00 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน) 569,950.00 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,939,374.00 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม 604,586.24 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 154,918.00 บาท
แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคและวัสดุเชื้อเพลิง 192,000.00 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 382,895.00 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 393,012.00 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุประปา 274,501.00 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,148,246.00 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค 831,478.80 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,056,287.50 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุประปา 1,645,236.07 บาท
กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม 183,798.33 บาท
งานโภชนศาสตร์ ซักฟอก 235,200.00 บาท
แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ 30,710.00 บาท
วัสดุแผนงานโครงการ 63,900.00 บาท
แผนวัสดุโฆษณาและเผยแพร่73,612.00 บาท