คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2564


คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด PTC

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด PTC

ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2564


คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ENV

คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ENV

ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2564


คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก PCT

คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก PCT

ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2564


คณะกรรมการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD

คณะกรรมการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD

ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2564


คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ FA

คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ FA

ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2564


คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีมนำ)

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีมนำ)

ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2564


แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ปี 2564 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ปี 2564 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ประกาศเมื่อ 1 ต.ค. 2564


คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ประกาศเมื่อ 13 ก.ค. 2564


แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการรับ - จ่ายเงินบำรุง

ประกาศเมื่อ 18 มิ.ย. 2564