คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สถานที่ทำงานน่าอยู่

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สถานที่ทำงานน่าอยู่

ประกาศเมื่อ 31 พ.ค. 2566


คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

ประกาศเมื่อ 8 ก.พ. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บชน

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บชน

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566


คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

คณะอนุกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2566