ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

กิจกรรมนำเสนอ Service Profile

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์จัดมหกรรมวิชาการ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิชาการสำหรับบุคลากร ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้จัดกิจกรรมนำเสนอ Service Profile จากทุกหน่วยงาน โดยมีนายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์เติมเต็มองค์ความรู้แก่บุคลากร

1 มีนาคม 2566 1 รูป

image