ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน

วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์ , ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอร่อนพิบูลย์ , สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช , จัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และบริการตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสเอสไอวีโดนสมัครใจ ณ ศาลาประชาคมอำเภอร่อนพิบูลย์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ผู้สมัครใจตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสเอสไอวี 53 คน

21 ธันวาคม 2565 1 รูป

image